นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ระยะเวลาการรับประกันคือยี่สิบสี่เดือน (24) เดือน นับจากวันที่ชำระค่าสินค้า โดยรับประกันส่วนที่เป็นโครงสร้างสินค้าเท่านั้น โดยต้องมีใบรับประกันแสดงเป็นรายลักษณ์อักษร
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้า จากการใช้งานปกติ, ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ถูกต้อง และ ปัญหาการใช้งานดังกล่าวเกิดจากขั้นตอนในการผลิตเท่านั้น
 3. การเปลี่ยนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า ทั้งนี้หากทางบริษัทตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบความเสียหายตามที่ระบุ หรือสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น การใช้งานผิดรูปแบบ หรือ การสั่งสินค้าผิดวัตถุประสงค์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุด เมื่อมีการแก้ไข, ดัดแปลงสินค้า ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นรายลักษณ์อักษร

การรับประกันนี้จะไม่รวมถึง

 1. การสึกหรอของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว
 2. รายการที่ต้องการการบริการ/เปลี่ยนตามปกติ
 3. ตำหนิที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติของการใช้งาน
 4. ผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมในอุบัติเหตุ
 5. การใช้สินค้าผิดประเภท, ผิดวิธี, เกิดจากอุบัติเหตุ, เกิดจากการขนส่ง, ภัยธรรมชาติ, การตั้งใจหรือการกระทำด้วยความประมาททำให้สินค้าเกิดความเสียหาย

นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

          ความพึงพอใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญของ บริษัท อีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัด เมื่อท่านได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.edp-elderly.com และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัท อีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัด และผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาติ  โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

          เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน รบกวนตรวจสอบรุ่น และรายละเอียดคำสั่งซื้อสินค้าให้เรียบร้อยก่อนทำการชำระเงิน และเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. หากท่านพบปัญหาหลังจากการรับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 065-240-7895 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Line ID @edp_elderly เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ
 2. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 3. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งผิดรุ่น ขนาด หรือสี เป็นต้น
 4. ต้องส่งคืนพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าหากเกินวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

          การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่มีการแกะหีบห่อของสินค้า) จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาน 4-7 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสถานภาพจากเจ้าหน้าที่ และจะติดต่อไปยังลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

          หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารการยืนยันการชำระเงิน จากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ และ มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเหตุผลที่ลูกค้าเปลี่ยนใจ, การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, การใช้งานผิดรูปแบบ หรือ การสั่งสินค้าผิดวัตถุประสงค์
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต ส่งสินค้าผิด หรือสินค้าขาดตลาดเท่านั้น บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน โดยกรณีได้รับการยืนยันคืนสินค้า สินค้าจะต้องได้รับการยืนยันตรวจเช็คสภาพสินค้าสมบูรณ์ 100% จากพนักงานบริษัทอีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น บริษัทฯจึงจะทำการคืนค่าสินค้า และ ทางบริษัทตัดสินใจยกเลิกคำสั่งด้วยเหตุผลอื่น โดยมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทาง emial , Line หรือ โทรศัพท์
 3. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า และยืนยันสถานภาพสินค้าไม่เกิน 7 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันสินค้า และการเปลี่ยน คืนสินค้า

บริษัท อีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์ โปรดักส์ จำกัด ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โดยคุณสามารถติดต่อ ได้ที่ อีเมล์ in**@ed*********.com

ที่อยู่ : 44 หมู่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์โทร :  (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Line ID :  @edp_ elderly