นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ระยะเวลาการรับประกันคือยี่สิบสี่เดือน (24) เดือน นับจากวันที่ชำระค่าสินค้า โดยรับประกันส่วนที่เป็นโครงสร้างสินค้าเท่านั้น โดยต้องมีใบรับประกันแสดงเป็นรายลักษณ์อักษร
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้า จากการใช้งานปกติ, ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ถูกต้อง และ ปัญหาการใช้งานดังกล่าวเกิดจากขั้นตอนในการผลิตเท่านั้น
 3. การเปลี่ยนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า ทั้งนี้หากทางบริษัทตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบความเสียหายตามที่ระบุ หรือสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น การใช้งานผิดรูปแบบ หรือ การสั่งสินค้าผิดวัตถุประสงค์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุด เมื่อมีการแก้ไข, ดัดแปลงสินค้า ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นรายลักษณ์อักษร

This warranty does not include

 1. Wear of products or parts for a single use.
 2. Items that require regular service/replacement.
 3. Defects caused by normal wear and tear from use.
 4. The product is involved in an accident.
 5. Using the incorrect product, or incorrect way, defects caused by accident, caused by transportation, natural disaster, intentional or negligent act causing damage to the product.

Contact us to know more about  warranty policy.
EDP-Elderly Disable Products Co., Ltd. is happy to answer any questions. We are open to listen to suggestions and comments which will be useful for further improvement of our products and services.
You can contact us at sales@edp-elderly.com.
Address : 44 Moo 11, Hua Fai Subdistrict, Khaen Dong District, Buriram Province 31150
Phone number : (+66) 65-240-7895 ( Business hours Monday – Friday from 9:00 a.m. – 5:00 p.m.)
Customer Relations Line ID : @edp_ elderly