นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

ความพึงพอใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญของ บริษัทอีดีพี-เอลเดอร์ลี ดิสเอเบิลด์โปรดักส์ จำกัด เมื่อท่านได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.edp-elderly.com และช่องทางออนไลน์ของ EDP โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากการรับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.065-240-7895 (เวลา 08.00-17.00 น.) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งผิดรุ่น ขนาด หรือสี เป็นต้น ต้องส่งคืนพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าหากเกินวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ […]